[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Xen-devel] [Non-DoD Source] [PATCH 1/2] xen/xsm: Introduce new boot parameter xsm


  • To: 'Xin Li' <talons.lee@xxxxxxxxx>, "xen-devel@xxxxxxxxxxxxx" <xen-devel@xxxxxxxxxxxxx>
  • From: "DeGraaf, Daniel G" <dgdegra@xxxxxxx>
  • Date: Mon, 1 Oct 2018 15:17:51 +0000
  • Accept-language: en-US
  • Cc: Sergey Dyasli <sergey.dyasli@xxxxxxxxxx>, Stefano Stabellini <sstabellini@xxxxxxxxxx>, Wei Liu <wei.liu2@xxxxxxxxxx>, Konrad Rzeszutek Wilk <konrad.wilk@xxxxxxxxxx>, George Dunlap <George.Dunlap@xxxxxxxxxxxxx>, Xin Li <xin.li@xxxxxxxxxx>, Tim Deegan <tim@xxxxxxx>, Jan Beulich <JBeulich@xxxxxxxx>, Andrew Cooper <andrew.cooper3@xxxxxxxxxx>, Ming Lu <ming.lu@xxxxxxxxxx>, Daniel De Graaf <dgdegra@xxxxxxxxxxxxx>
  • Delivery-date: Mon, 01 Oct 2018 15:18:01 +0000
  • Ironport-phdr: 9a23:B4k//R/BBN4b6v9uRHKM819IXTAuvvDOBiVQ1KB+1ewVIJqq85mqBkHD//Il1AaPAd2Eraocw8Pt8InYEVQa5piAtH1QOLdtbDQizfssogo7HcSeAlf6JvO5JwYzHcBFSUM3tyrjaRsdF8nxfUDdrWOv5jAOBBr/KRB1JuPoEYLOksi7ze+/94HRbglSmDaxfa55IQmrownWqsQYm5ZpJLwryhvOrHtIeuBWyn1tKFmOgRvy5dq+8YB6/ShItP0v68BPUaPhf6QlVrNYFygpM3o05MLwqxbOSxaE62YGXWUXlhpIBBXF7A3/U5zsvCb2qvZx1S+HNsDtU7s6RSqt4LtqSB/wiScIKTg58H3MisdtiK5XuQ+tqwBjz4LRZoyaOuB+fqfAdt0EQ2RPUNtaWyhYDo+ic4cDCuwMNvtaoYbgvVsDtRuwCxexCuPzxDFGhXH20q8g0+QgDQ7I0wMvEskSsHvPqNj5KLseXfy3waTO0D7Nb+lW2TD46IXQfBwvr++DU7NqccXL00YvGRvJhUiep4P/OTOV1/oCs2yG5ORhW+6klmkqpBx+ojey2MgshZPJiZgOx1DC7iV22pw5JdK/SE5leNOpFoZbuSKCN4ZuX88uX3tktDgnxrAGo5K3YjYGxZY9yxLCaPGLbpCE7g//WOqLPzt0mXJodKihixu880Ws0PPwWtSq3FpSsyZIk93BumoT2xHT5cWLUPpw8l2/1TuA1w3e7PxPL1oumqrBMZEhx6Y9lp8UsUveACD7gF72jKqKdkU8/eio9vjnbq3mppCCM490jRnzPKMzlMK9H+o0KwkAUWqG9eil2rLt8lH0TKlUgvEsjqbZt4raJdwBqq6/GA9ayJwv6xm4Dze4yNgYnH8HI0xZeB+fkoTlJ0vCLO7lAfq/mVigjilnyvLcMrH8AZjBM2DPkLL7crZ8705cxhAzzdda559MF74BL+/8VVH+tNzCFBA0KAq0w/39B9ln2YMeXnyPDreDMKzOqV+I+v4vI+6UaY8Jojn9L/8l5/j1jXMjnV8SY7em0IAYaHC9BPtmIkGZbWDwjdcGFGcAphA+Q/DyiF2eTT5TYG6/Xq0i6TE9EY6pEJnMRp6zj7yFxyq7GpxWZntaClCXC3vpeJuLW/EWZCKVOM9hnSQOVaK9RI85yRGuqAj6xqJoL+rV/C0Ur5bj1Nlu6uLPlBEy6SZ0D8WS0m2XU250mWYITScs3K9juUx91kuD0a9gjvNFGtxc+u1GUgggNZHG1OF6F9DzVR7BfteOUlqmRM6mDisrQtI+xN8OfV53G8++gRDbwyqqH7gVmqSKCpMq9aLcxXfxKNhnx3jIyakhiV0mTdFXNWC9mKF/6hLfCJLIk0WFjaaqdKsd0DTR+2eEyGqEpFtYXxJoUaXZQXAfYVPbo9Dk60zcUr+uDbUnPRdBycOZMatKd8bpgktcSPj/P9TeZnq7m32sChaQ2rOMcI3qdn0e3CXaDkgEiRoc8mucOQkwByehp2HeASdpFVL1eUzj7e1+p22hQkAoyAGKalVr16Cp9R4NmfycV/QT06ofuCc6tzV7Bk2y0MzSC9qEpgpheqRcbMg+4FhZz2LZsRJyPpi6I6BlnF4efBx9v1ny2BVvFoVAjc8qoWs2zApzLKKVy1xAeC2e3ZzqPb3XMGby9gi1a6HKwlHezMqW+qAX5fU2tVrjvRulFk4j83V6zdVYyGeT5pTWDAoIUJLwXVw7+AR9p7HfeiM9/Z/b1WVwMamotT/Pw8kpC/U/yhavYdheMLmIGxLyEsIAHMiuLO0qlkO1YRIFIOBS7q80Psy8e/Sa366rOf5qnCi6gmRf/IB9zkWM+jJmRe7OwpkF2e+X3wWdWzjgi1ehtdj3lp5eZTwcBWew1SnkBJJLZq1zcocHE3uhI8qyxt9mnZ7iR2ZY9EK/B1MBwMKpfBuSb1ry3QFK0UQXvGeqlje5zzxoiTEpr6We0DbSzOTlcRpUclJMESZSjFGkBYn7x4QGVUyvaRNvkBaozUn/zqlf4q94Kj+XCQ1Yci6zI2x8X6+YsruZf9UJ+J4u9yJNX670NUCXTPvxrgUX1wvnHnBC33YrejfsvY/2yU9AhXqZPUp0+TDVds19yg3WzMDNTv5WmDwdTW93jiedTgywMNWk8s+dv4vSueC5EWS6X9tcdje9nq2asy7ur0FnLge2lv730vHuFwk31WfUnZE+WSrEoRnma6HtzK38PuV5KBo7TGTg4tZ3T9kt2rA7g4sdjD1D3M2Y
  • List-id: Xen developer discussion <xen-devel.lists.xenproject.org>
  • Thread-index: AQHUV9YYtMgyYB1OH0eerPQSodo7taUKgnig
  • Thread-topic: [Non-DoD Source] [PATCH 1/2] xen/xsm: Introduce new boot parameter xsm

> 
> Introduce new boot parameter xsm to choose which xsm module is enabled,
> and set default to dummy.
> 
> Signed-off-by: Xin Li <xin.li@xxxxxxxxxx>

Acked-by: Daniel De Graaf <dgdegra@xxxxxxxxxxxxx>

It might be useful for the commit message to also reference the new Kconfig 
option; thanks for adding it.

_______________________________________________
Xen-devel mailing list
Xen-devel@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://lists.xenproject.org/mailman/listinfo/xen-devel

 


Rackspace

Lists.xenproject.org is hosted with RackSpace, monitoring our
servers 24x7x365 and backed by RackSpace's Fanatical Support®.